Kosár tartalmaAz Ön kosara jelenleg üres!
Led lámpa, led spot webáruház
TERMÉKKERESŐ
 
Ár
203 Ft
164 706 Ft
Megfelelőség
0 W
380 W
Teljesítmény
0 W
96 W
Fényáram
0 Lm
4 230 Lm
Világítási szög
330°
Általános vásárlási feltételek

Általános Vásárlási Feltételek

 

A jelen Általános Vásárlási Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Penzor Kft. által üzemeltetett webcímen (LedNext webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) irányadóak.

 I. a. Az Üzemeltető:

  • A LedNext webáruházat a Penzor Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető).
  • Az üzemeltető székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 96/B., I/3.
  • Az üzemeltető cégjegyzékszáma: 01-09-906183
  • A cégjegyzéket a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság bocsátotta ki.

 I. b. Tárhelyszolgáltató:

  • Cégnév: NetGo.hu Kft.
  • Székhely: 2100 Gödöllő, Kossuth u. 32. II/26
  • Telephely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. II/203
  • Telefonszám: +36-28-200-010
  • Postázási cím: 2100 Gödöllő, Kossuth u. 32. II/26
  • E-mail: info@netgo.hu

II. A szolgáltatás igénybevétele / megrendelés

1. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (továbbiakban: Felhasználó) jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Vásárlási Feltételekben foglaltakat.

 2. A vásárlási megrendelések (továbbiakban: megrendelés) leadása a LedNext webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, az interneten keresztül a www.lednext.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket az Üzemeltető nem fogad el. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat az Üzemeltető szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználó részére. A megrendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált Felhasználókat az Üzemeltető jogosult az adatbázisából törölni.

 3. A szerződés nyelve magyar, írásban megkötöttnek minősül, iktatásra nem kerül és a későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos megrendelések esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg Felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

 4. A Felhasználónak az első megrendelésnél meg kell adnia a Felhasználó számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát (továbbiakban: regisztráció). A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. A Felhasználó e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető technikai jellegű üzenetet küldjön részére. A regisztrált adatokat az Üzemeletető kérésre törli a rendszeréből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben, a help@lednext.hu címen megerősíti.

 5. A termékeket megrendelni és megvásárolni csak a regisztrációs folyamat lezajlása és a rendszerbe való belépés után lehet. Az Üzemeltető a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatmezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

 6. A LedNext webáruház rendszere minden érvényes megrendelésnek automatikusan rendelésazonosítót ad, melyet a Felhasználó által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak és kizárólag a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

 7. Amennyiben a Felhasználó téves megrendelést adott le, vagy módosítani szeretné megrendelését, az „ELÉRHETŐSÉG” menüpont alatt található rendel@lednext.hu e-mail címen kérheti a megrendelés változtatást a rendelésazonosítóra történő egyértelmű hivatkozással.

 8. A Felhasználó vállalja, hogy az általa jóváhagyott és megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Felhasználó hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Felhasználó köteles a Penzor Kft. Részére megtéríteni.

 9. Elállási jog: 

A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is. 

 Elállási jog gyakorlásának a menete: 

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni: 

  • E-mailen: help@lednext.hu 
  • Postai úton: 1165 Budapest Újszász u. 96/b 1/3
  • Telefonon: +36-30-4968400

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Üzemeltető címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. 

A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal. 

A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek: 

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
  • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
  • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
  • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
  • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

 10. A megrendelhető áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákból eredő, az Üzemeltetőt terhelő felelősségre a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített hatályos rendelkezések irányadóak.

 11. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti, vagy magántermészetű információk elvesztéséből, vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A megrendelés menete:

  • A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
  • Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Vissza a webáruházba” gombot és tegye a kosárba a még megvásárolni kívánt terméket/termékeket. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Amennyiben mindent rendben talál, kattintson a „Rendelés feladása” gombra. 
  • Ha még nem vásárolt áruházunkban, úgy regisztrálhat is oldalunkon, így a következő vásárlásnál nem kell megadnia a vásárlási adatokat. Amennyiben már visszatérő vásárlónk, adatai megadásával továbbléphet. 
  • Az adatok megadását követően a "Minden adat rendben van, rendelés feladása" gombra kattintva tudja a rendelését elküldeni. 

Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: 

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Darab” oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a „Módosít” gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, jelölje be a "Kijelölés" rubrikát és nyomja meg a "Kijelöltek törlése" gombot. 

 A megrendelés visszaigazolása: 

Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni. 

A megrendelés feldolgozása: 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10-16 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelését, mely a következő napon kerül feldolgozásra. 

A megrendelés teljesítése: 

A megrendelt termékeket a termék adatlapján megadott határidőn belül házhoz szállítjuk. Amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelőt a Szolgáltató haladéktalanul értesíti.

 III. Vételár

1. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a 27% ÁFÁ-t is. A termékek ára az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik végleges árrá, ha a Felhasználó a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a megrendelésről küldött visszajelző e-mailben szerepel.

 2. A LedNext oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk.

 IV. Adatvédelemi nyilatkozat

1. Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Jelen nyilatkozat tartalmazza az Üzemeltető webáruházában megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítésének, a szolgáltatások nyújtásának, valamint a hírlevelek kiküldésének keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 2. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeli, és minden megtesz a személyes adatok biztonságának védelme érdekében. Az Üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 3. A webáruházban adatkezelést az Üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Üzemeltető alvállalkozójaként működik. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Az alvállalkozók az Üzemeltető által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Felhasználó adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Üzemeltető korlátlan ideig megőriz. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra, mely weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban az Üzemeltető nem felelős.

Részletes adatvédelmi nyilatkozatunkat ITT olvashatja.

 V. Garancia, jótállás

Hibás termék esetén a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Az Üzemeltető minden terméknél feltünteti a garancia időtartamát. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet az Üzemeltető nem ad ki. A jótállási idő kezdete a számla dátuma. A garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX. 22.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 

 VI. Egyéb rendelkezések

1. Az Üzemeltető szabadon módosíthatja az Általános Vásárlási Feltételeket. Minden módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a LedNext weboldalain.

 2. A biztonságos üzletmenet és a visszaélések elkerülése érdekében az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételekhez kötve, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a Felhasználókat, illetve érvénytelennek nyilvánítsa azon Felhasználók regisztrációját és megrendeléseit, akik bármilyen formában megsértik a Általános Vásárlási Feltételekben foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek.

 3. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre vis major esetén. Vis majornak minősülnek különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, melyek akadályozzák a LedNext webáruház zavartalan működését és a webáruház oldalain történő megrendelést (vásárlást), továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az intreneten küldött és fogadott adat elveszik, vagy megsérül.

 4. Az webáruházban regisztráció nélkül is igényelhető hírlevél. Amennyiben a Felhasználó még nem regisztrált vásárló, akkor a „Hírlevél” menüpont alatt megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A Felhasználó a „Feliratkozás” gombra kattintva elfogadja, hogy az Üzemeltető hírlevelet küldjön részére. A hírlevél lemondása ugyanezen menüpont alatt a Felhasználó által bármikor megtehető.

 5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 6. Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése: 

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni: 

  • Levelezési cím: 1165 Budapest Újszász u. 96/b 1/3
  • Telefonszám: +36-30-4968400
  • Email cím: help@lednext.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

  • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
  • Telefon: +36 -1-391-1400 
  • Fax: +36-1-391-1410 
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: 

  • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. 
  • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 
  • Központi telefonszám: +36 1 459 4800 
  • Faxszám: +36 1 210 4677 

Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el 

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keressen minket a kapcsolatok alatt található elérhetőségek valamelyikén munkaidőben 10 és 16 óra között.

© 2009 - Penzor Kft.  |  Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!